Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Weddingplanner Trouwhartig.

Trouwhartig, gevestigd te 2182 PW Hillegom, aan de Albert Verweijlaan 16, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73810843, hierna te noemen
Weddingplanner Trouwhartig, is aangesloten bij Stichting Trouwbranche Nederland, de
brancheorganisatie voor trouwbrancheleveranciers in Nederland. Stichting Trouwbranche Nederland is
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80335691. Het
gebruik van deze algemene voorwaarden is voorbehouden aan organisaties die zijn aangesloten bij
Stichting Trouwbranche Nederland.

1. Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1.1.1. Aangeslotene: Aangeslotene (zie bovenstaand);
   1.1.2. Datum: de datum als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden;
   1.1.3. Partijen: Aangeslotene en Opdrachtgever tezamen;
   1.1.4. Prijs: de door Opdrachtgever aan Aangeslotene te betalen vergoeding voor de door
           Aangeslotene te verrichten Werkzaamheden, als nader omschreven in artikel 6 van
           deze algemene voorwaarden;
   1.1.5. Opdrachtgever: iedere persoon die met Aangeslotene een Overeenkomst wenst te
          sluiten, sluit of heeft gesloten;
   1.1.6. Overeenkomst: de overeenkomst betreffende de door Aangeslotene ten behoeve van
         Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden;
   1.1.7. Reserveringsfee: de vergoeding als bedoeld in artikel 4.3 e.v. van deze algemene
         voorwaarden;
   1.1.8. (te verrichten) Werkzaamheden: de door Aangeslotene te leveren goederen en/of te
      verrichten diensten, alsmede alle overige door Aangeslotene aan Opdrachtgever
     verschuldigde prestaties.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal en onverbrekelijk
     onderdeel uit van, alle aanbiedingen van, offertes van, Overeenkomsten met en Werkzaamheden
     verricht door Aangeslotene, alsmede van alle overige rechtsverhoudingen tussen Aangeslotene
     en Opdrachtgever.
1.3. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onder meer door
      het opvragen van een aanbieding of offerte bij Aangeslotene, het aangaan van een
     Overeenkomst met Aangeslotene en het geven van een opdracht tot het verrichten van
     Werkzaamheden aan Aangeslotene.
2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Offertes en aanbiedingen worden door Aangeslotene uitsluitend schriftelijk of elektronisch
    uitgebracht.
2.2. Offertes en aanbiedingen van Aangeslotene zijn, behoudens indien Partijen anders
     overeenkomen, 14 dagen geldig. Partijen kunnen zowel een langere als een kortere
     geldigheidsduur van een offerte overeenkomen.
3. Overeenkomst
3.1. Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een
      offerte of aanbod van Aangeslotene. Aangeslotene zal het tot stand gekomen zijn van de
      Overeenkomst bevestigen aan Opdrachtgever (hetgeen niet een constitutief vereiste is voor de
     Overeenkomst).
3.2. Een Overeenkomst komt tevens tot stand doordat, doch niet eerder dan dat, Aangeslotene
     mondelinge afspraken met Opdrachtgever schriftelijk vastlegt en deelt met (en daarmee bevestigt
     aan) Opdrachtgever.
4. Datum & Reserveringsfee
4.1. Aangeslotene reserveert in overleg met Opdrachtgever een datum waarop Aangeslotene zijn
     Werkzaamheden zal verrichten of verricht dient te hebben, te weten de: Datum. Hebben Partijen
     geen Datum afgesproken, dan geldt de trouwdatum van Opdrachtgever als Datum
4.2. Op verzoek van Opdrachtgever kan de Datum worden gewijzigd. Het wijzigen van de Datum kan
      slechts geschieden in overleg en met goedkeuring van Aangeslotene. Wijziging van de Datum
     behelst het reserveren van een nieuwe/andere Datum.
4.3. Voor het reserveren van een (gewijzigde) Datum is Opdrachtgever steeds een vergoeding
      verschuldigd aan Aangeslotene: de Reserveringsfee.
4.4. De Datum betreft een streefdatum voor Aangeslotene, geen ‘harde deadline’. De Datum behelst
     dan ook een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis voor Aangeslotene. Dit is
     slechts anders indien Partijen zulks expliciet anders overeenkomen.
4.5. Pas na betaling van de Reserveringsfee is de reservering van de Datum definitief. Pas vanaf dan
       is Aangeslotene gehouden om (ernaar te streven om) op de Datum zijn Werkzaamheden te
      verrichten of verricht te hebben.
4.6. Bij een wijziging van de Datum is Opdrachtgever, naast betaling van de Reserveringsfee, tevens
      gehouden tot vergoeding aan Aangeslotene van alle kosten die voortvloeien uit of verband
      houden met de wijziging van de Datum, voor zover die kosten meer bedragen dan de in verband
      met de wijziging van de Datum door Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee.
4.7. Partijen spreken de hoogte van de Reserveringsfee steeds in onderling overleg af. Indien Partijen
     ter zake geen afspraken hebben gemaakt, bedraagt de hoogte van de Reserveringsfee 15% van
     de Prijs.
4.8. De Reserveringsfee voor de eerste door Aangeslotene ten behoeve van Opdrachtgever
      gereserveerde Datum is in begrepen in de Prijs (zie artikel 6). Eventuele overige door
      Opdrachtgever verschuldigde Reserveringsfee(s) worden apart gefactureerd.
4.9. De reservering van een (gewijzigde) Datum betreft steeds een separate overeenkomst tussen
      Partijen: zulks is niet onderdeel van de Overeenkomst. Nadat Aangeslotene de -voorlopige dan
      wel definitieve- reservering van een (gewijzigde) Datum aan Opdrachtgever heeft bevestigd en
     Opdrachtgever de betreffende Reserveringsfee heeft voldaan, hebben Partijen volledig uitvoering
      gegeven aan die overeenkomst en hebben Partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen.
4.10. Beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) en wijziging van de Datum geeft
     geen recht op de terugbetaling of creditering van Reserveringsfee(s).
5. (Te verrichten) Werkzaamheden
5.1. Aangeslotene blijft eigenaar van alle uit hoofde van de Overeenkomst geleverde goederen,
     zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens
     Aangeslotene. Onder de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Aangeslotene wordt
     tevens begrepen al hetgeen Opdrachtgever in verband met het eventueel tekortschieten in de
     nakoming van zijn verplichtingen jegens Aangeslotene verschuldigd is of mocht worden aan
     Aangeslotene.
5.2. Aangeslotene staat ervoor in dat zijn (verrichtte) Werkzaamheden beantwoorden (voldoen) aan
     de Overeenkomst en, indien toepasselijk:
5.2.1. worden, althans zijn, uitgevoerd met goed vakmanschap; en
5.2.2. worden, althans zijn, uitgevoerd met gebruikmaking van deugdelijke materialen.
5.3. Ten aanzien van Werkzaamheden die bestaan uit het vervaardigen van zaken ten behoeve van
      Opdrachtgever, kunnen minimale afwijkingen in de verrichtte Werkzaamheden ten opzichte van
      het ontwerp, het monster, het model, de specificaties, de wensen en/of de opdracht van
       Opdrachtgever niet worden tegengeworpen aan Aangeslotene. Ook kwalificeren deze minimale
       afwijkingen niet als een tekortkoming in de nakoming van de -uit de Overeenkomst
      voortvloeiende- verplichtingen zijdens Aangeslotene jegens Opdrachtgever.
5.4. Aangeslotene is gerechtigd de Werkzaamheden te verrichten op de wijze zoals hem goeddunkt.
      Hebben Partijen concrete afspraken gemaakt over de wijze waarop Aangeslotene de
      Werkzaamheden dient te verrichten, dan is Aangeslotene desalniettemin gerechtigd van die
      afspraken af te wijken indien dat noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de
     Overeenkomst. Alsdan zullen Partijen weldra in overleg treden over de gevolgen van die
     afwijking(en) door Aangeslotene (zoals een verhoging van de Prijs).
5.5. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat
     het meerwerk wordt verricht. Wijzigingen in de te verrichten Werkzaamheden resulteren in ieder
     geval in meerwerk als:
5.5.1. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of de specificaties (hetgeen slechts
     mogelijk is met instemming en goedkeuring van Aangeslotene);
5.5.2. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
5.5.3. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
       Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Aangeslotene te
    voldoen.
6. Prijs en betaling
6.1. De Prijs die Opdrachtgever aan Aangeslotene is verschuldigd voor de door Aangeslotene
    verrichtte Werkzaamheden wordt vooraf overeengekomen en opgenomen in de Overeenkomst.
6.2. Indien Partijen een variabele Prijs overeenkomen, zal Aangeslotene -in de Overeenkomst- zo
      nauwkeurig mogelijk aangeven van welke factoren de hoogte van de Prijs afhankelijk is.
6.3. De door Aangeslotene gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en geldig in heel
     Nederland.
6.4. De door Aangeslotene gehanteerde prijzen zijn exclusief eventuele reis-, verblijf-, verpakkings-,
     opslag en transportkosten.
6.5. De door Aangeslotene gehanteerde prijzen zijn exclusief de eventuele kosten ten behoeve van
     een (eendaagse) benoeming tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
     (trouwambtenaar), althans de eventuele kosten om als zodanig te mogen optreden in de
     trouwgemeente.
6.6. Aangeslotene mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten
     van de Overeenkomst, aan Opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de
     prijsstijging op eerste verzoek van Aangeslotene te voldoen.
6.7. De Reserveringsfee voor de eerste door Aangeslotene ten behoeve van Opdrachtgever
     gereserveerde Datum (dat wil zeggen: de Datum die nog niet op verzoek van Opdrachtgever is
     gewijzigd) is inbegrepen in de Prijs (zie ook artikel 4.3).
6.8. Bij het tot stand komen van de Overeenkomst raakt Opdrachtgever een aanbetaling verschuldigd
     aan Aangeslotene. Indien Partijen geen nadere afspraken hebben gemaakt over de hoogte van
     de aanbetaling, bedraagt de hoogte van de aanbetaling 50% van de Prijs.
6.9. De hoogte van de aanbetaling dient ten minste de hoogte van de Reserveringsfee te bedragen,
    daar de aanbetaling de door Opdrachtgever aan Aangeslotene verschuldigde Reserveringsfee
    bevat.
6.10. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na het tot stand gekomen zijn van de Overeenkomst te zijn
    voldaan door Opdrachtgever.
6.11. Het restant van de Prijs dient uiterlijk de dag voor (de dag van) de Datum volledig te zijn voldaan
    door Opdrachtgever. Eindigt de betalingstermijn van de factuur van Aangeslotene eerst na de
    Datum, dan is Opdrachtgever gehouden aan de betalingstermijn van de factuur.
6.12. Partijen kunnen slechts schriftelijk en met wederzijds goedvinden afwijken van hetgeen in dit
    artikel is bepaald.
6.13. Niet in de Overeenkomst inbegrepen kosten worden in overleg met Opdrachtgever gemaakt.
    Zodra de hoogte van deze -niet in de Overeenkomst inbegrepen- kosten inzichtelijk is, ontvangt
    Opdrachtgever voor deze kosten een separate factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na
     factuurdatum volledig voldaan te zijn.
6.14. Betalingen dienen plaats te vinden op het daartoe door Aangeslotene aangegeven
     rekeningnummer.
6.15. Ongeacht of Aangeslotene de overeengekomen prestatie volledig heeft uitgevoerd, is alles wat
      Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk
     opeisbaar als:
      6.15.1. een betalingstermijn is overschreden;
      6.15.2. zich een van de in artikel 9.3 opgesomde gevallen zich voordoet, met dien verstande
                voor ‘wederpartij’ ‘Opdrachtgever’ dient te worden gelezen.
7. Garantie
7.1. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie, indien en voor zover er een garantieaanspraak
      voortvloeit uit de op de Overeenkomst en/of verrichtte Werkzaamheden toepasselijke
      dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Een en ander met dien verstande dat Aangeslotene
      niet is aan te spreken voor gebreken aan de verrichtte Werkzaamheden die het gevolg zijn van:
7.1.1. normale slijtage;
7.1.2. ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid aan de zijde van Opdrachtgever;
7.1.3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
7.1.4. installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden;
7.1.5. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door
      Opdrachtgever;
7.1.6. gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of
      hulpmiddelen.
7.2. Geen garantie wordt gegeven op:
7.2.1. Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
7.2.2. Het keuren en repareren van zaken van Opdrachtgever.
7.3. Aangeslotene bepaalt zelf de wijze en het tijdstip waarop hij uitvoering zal geven aan de garantie.
7.4. Aangeslotene is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Opdrachtgever aan al zijn
      verplichtingen heeft voldaan.
8. Opschorting
8.1. Aangeslotene is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband
     houdende met de Overeenkomst op te schorten (daaronder tevens begrepen zijnde het inroepen
     van het retentierecht van Aangeslotene), indien en voor de duur dat Opdrachtgever zijn
     betalingsverplichtingen jegens Aangeslotene geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Onder de
     betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Aangeslotene wordt tevens begrepen al
     hetgeen Opdrachtgever in verband met het tekortschieten in de nakoming van zijn
     betalingsverplichtingen verschuldigd is of mocht worden aan Aangeslotene.
8.2. Aangeslotene is op grond van het in het vorige artikellid bepaalde tot opschorting gerechtigd,
     ongeacht of de opschorting ertoe leidt dat Aangeslotene zijn Werkzaamheden niet verricht of
     heeft verricht op de Datum. Hierbij is niet relevant of de Datum een streefdatum of vaste datum
      (deadline) betreft, noch is relevant of de Datum de dag van de huwelijksvoltrekking van
      Opdrachtgever betreft.
8.3. Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Aangeslotene opschorten van de
     nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst
      kan er niet toe leiden dat Aangeslotene (toerekenbaar) tekortschiet in de nakoming van zijn
     verplichtingen en kan evenmin leiden tot enige schadevergoedingsverplichting zijdens
     Aangeslotene.
8.4. Het op grond van bovenstaande artikelleden of de wet door Aangeslotene opschorten van de
      nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de Overeenkomst
     bevrijdt Opdrachtgever geenszins van zijn betalingsverplichtingen.
8.5. Indien Aangeslotene de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende
     met de Overeenkomst niet langer opschort, zullen Partijen in overleg treden omtrent de verdere
    uitvoering van de Overeenkomst. Is de Datum dan inmiddels gepasseerd of is het naar het
     exclusieve oordeel van Aangeslotene dan niet meer mogelijk om op de Datum de
     Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben, dan reserveren Partijen in overleg een
    nieuwe Datum.
9. Beëindiging en annulering
9.1. Beëindiging van de Overeenkomst door Aangeslotene op grond van artikel 6:265 BW, kan met
     onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst geschieden.
9.2. Behoudens in het geval en voor zover zijn aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke
     wettelijke bepalingen niet kan worden uitgesloten, is Aangeslotene in verband met de beëindiging
     van de Overeenkomst -op welke grond dan ook- nimmer gehouden tot enige vergoeding van
     schade of compensatie van kosten.
9.3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en
     zonder opgave van redenen beëindigen indien:
9.3.1. de wederpartij overlijdt dan wel zijn bedrijfsvoering staakt;
9.3.2. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van
      faillissement wordt verklaard;
9.3.3. de wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de
     wettelijke schuldsanering of onder curatele wordt gesteld;
9.3.4. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de wederpartij
     (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
9.3.5. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de
      roerende en/of onroerende zaken van de wederpartij.
9.4. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts annuleren onder de navolgende voorwaarden.
9.5. De annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
9.6. Bij annulering van de Overeenkomst is Opdrachtgever een van de volgende betalingen/bedragen
     verschuldigd aan Aangeslotene:
9.6.1. 35% van de Prijs bij annulering langer dan 90 dagen voor de Datum;
9.6.2. 50% van de Prijs bij annulering langer dan 60 dagen maar niet langer dan 90 dagen
    voor de Datum;
9.6.3. 70% van de Prijs bij annulering langer dan 30 dagen maar niet langer dan 60 dagen
     voor de Datum;
9.6.4. 100% van de Prijs bij annulering niet langer dan 30 dagen voor de Datum en op de dag
     van de Datum zelf.
9.7. Indien Opdrachtgever ten tijde van de annulering reeds meer aan Aangeslotene heeft voldaan
     dan hetgeen Opdrachtgever op grond van het voorgaande artikellid aan Aangeslotene
     verschuldigd is, zal Aangeslotene het meerdere binnen 14 dagen na annulering op een door
     Opdrachtgever op te geven rekeningnummer terugstorten.
9.8. Opdrachtgever heeft het hiervoor bedoelde annuleringsrecht niet, indien de Overeenkomst
      voldoet en/of de uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten Werkzaamheden voldoen aan een
      van de omschrijvingen in artikel 6:230p BW. Het al dan niet voldoen aan een van de
      omschrijvingen in artikel 6:230p BW dient uitsluitend beoordeeld te worden aan de hand van de
      op grond van de Overeenkomst verschuldigde prestatie(s): er dient geabstraheerd te worden van
      de vraag of Opdrachtgever een consument is.
9.9. Partijen zijn voor het overige slechts gerechtigd tot beëindiging van de Overeenkomst op grond
       van toepasselijke dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
9.10. Beëindiging van de Overeenkomst resulteert nimmer in een verplichting voor Aangeslotene om
      door Opdrachtgever betaalde Reserveringsfee(s) terug te betalen. De Reserveringsfee(s) zijn
       immers onderdeel van andere -separate- overeenkomst(en) tussen Partijen (zie artikel 4.9). Dat
      de Reserveringsfee betreffende de eerste ten behoeve van Opdrachtgever gereserveerde (nog
      ongewijzigde) Datum is inbegrepen in de Prijs doet aan het bovenstaande niets af: Aangeslotene
      blijft bij beëindiging van de Overeenkomst in ieder geval gerechtigd tot dat deel van de Prijs dat
      de Reserveringsfee betreft.
9.11. Het bovenstaande laat de dwingendrechtelijke rechten van de Opdrachtgever die een consument
     is onverlet (zie onder andere artikel 6:230o BW).
10. Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt verstaan: elke redelijkerwijs van de wil van Aangeslotene onafhankelijke
     omstandigheid, die de nakoming van de Overeenkomst door Aangeslotene geheel of gedeeltelijk,
     blijvend of tijdelijk, verhindert of substantieel bemoeilijkt, zoals, althans alsmede voor zover
    daaronder niet begrepen: oorlog; oorlogsgevaar; blikseminslag; overstroming; uitzonderlijke en/of
    extreme weersomstandigheden; brand; natuurgeweld; oproer; stakingen; transportproblemen;
     files; omleidingen; overlijden; ziekte (bijvoorbeeld van Aangeslotene zelf of zijn medewerkers);
     epidemieën, pandemieën en/of uitbraken (voorbeelden: COVID-19, SARS, Vogelgriep, Q-koorts,
     Gekke koeienziekte); landelijke en/of regionale quarantaine en/of andere (overheids)maatregelen
     In het kader van ziekten, epidemieën, pandemieën en/of uitbraken; werkliedenuitsluiting;
     storingen binnen het bedrijf van Aangeslotene of zijn leveranciers; door Aangeslotene
     ingeschakelde derden die niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen; terroristische acties;
     cybercriminaliteit; verstoring van digitale infrastructuur; stroomstoring; diefstal of verloren gaan
     van gereedschappen, materialen of informatie; werkonderbrekingen; import- of
     handelsbeperkingen, alsmede alle andere omstandigheden die mogelijkerwijs als overmacht
     aannemelijk kunnen worden gesteld.
10.2. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan Aangeslotene niet worden
     toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
10.3. Aangeslotene is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband
     houdende met de Overeenkomst op te schorten indien en voor zolang er sprake is van overmacht,
     welke opschorting er alsdan niet toe kan leiden dat Aangeslotene toerekenbaar tekortschiet in de
     nakoming van de Overeenkomst.
10.4. Indien Aangeslotene zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdende met de
     Overeenkomst (tijdelijk) redelijkerwijs niet kan nakomen als gevolg van overmacht, of indien
     Aangeslotene zijn verplichtingen op grond van overmacht opschort, is Opdrachtgever niet
     gerechtigd de betaling van hetgeen hij tot dat moment reeds verschuldigd is geworden aan
     Aangeslotene (eveneens) op te schorten.
10.5. Als de overmachtssituatie is geëindigd, zullen Partijen in overleg treden omtrent de verdere
     uitvoering van de Overeenkomst. Is de Datum dan inmiddels gepasseerd of is het naar het
     exclusieve oordeel van Aangeslotene dan niet meer mogelijk om op de Datum de
     Werkzaamheden te verrichten of verricht te hebben, dan reserveren Partijen in overleg een
   nieuwe Datum.
10.6. Indien er sprake is van overmacht en nakoming door Aangeslotene blijvend onmogelijk is of
     wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie meer dan zes maanden heeft geduurd, is
     Aangeslotene bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
     tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Opdrachtgever is in die gevallen eveneens
     bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te
     beëindigen, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door
     Aangeslotene. In de overige gevallen geldt ter zake de beëindiging hetgeen bepaald in artikel 9.
10.7. Behoudens in het geval en voor zover Aangeslotene zijn aansprakelijkheid op grond van
     dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, heeft Opdrachtgever geen recht op
     vergoeding van schade of compensatie van kosten die het gevolg is/zijn van de in dit artikel
     bedoelde overmacht, opschorting of ontbinding.
11. Aansprakelijkheid
11.1. Behoudens in het geval en voor zover Aangeslotene zijn aansprakelijkheid op grond van
     dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen niet kan uitsluiten, bijvoorbeeld in het geval er sprake
     is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aangeslotene, is Aangeslotene niet aansprakelijk
     voor schade die ontstaat door of als gevolg van door Aangeslotene verrichtte Werkzaamheden.
11.2. In geval van aansprakelijkheid van Aangeslotene, op welke grondslag dan ook, is Aangeslotene
     slechts aansprakelijk voor directe schade. Aangeslotene is nimmer gehouden tot vergoeding van:
11.2.1. indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst, boetes, transportkosten en
     reis- en verblijfkosten);
11.2.2. schade aan (de eigendommen van) derden; en/of
11.2.3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of
     ondergeschikten van Aangeslotene.
11.3. Eventueel door Aangeslotene te betalen schadevergoedingen zijn in hoogte beperkt tot het
     bedrag dat door de -door Aangeslotene afgesloten- verzekering wordt uitbetaald. Kan
     Aangeslotene geen beroep doen op een verzekering, dan is de hoogte van door Aangeslotene
     te betalen schadevergoeding beperkt tot maximaal de Prijs van de te verrichten Werkzaamheden
     (inclusief BTW).
11.4. De Overeenkomst, de inhoud daarvan en de uitvoering daarvan (het verrichten van de
     Werkzaamheden) zijn gebaseerd op informatie aangeleverd door Opdrachtgever. Aangeslotene
     mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van de aan hem verstrekte informatie en is nimmer
    aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste
     informatie.
12. Klachten, geschillen, bevoegde rechter
12.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de door Aangeslotene verrichtte Werkzaamheden geen
     beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 28 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
     redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Aangeslotene heeft geklaagd.
12.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de
     betalingstermijn schriftelijk bij Aangeslotene hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is
     dan dertig dagen, moet Opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk
     hebben geklaagd.
12.3. Opdrachtgever dient zijn klacht(en) en alle daaraan ten grondslag liggende omstandigheden
     volledig en duidelijk te omschrijven.
12.4. Aangeslotene zal (slechts) tijdig ingediende klachten in behandeling nemen en ter zake met
     Opdrachtgever in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.
12.5. Komen Partijen niet tot een minnelijke oplossing, dan is de Nederlandse burgerlijke rechter van
     het arrondissement waarin Aangeslotene zijn vestigingsplaats heeft bevoegd kennis te nemen
     van het geschil tussen Partijen, behoudens in het geval de wettelijke bevoegdheidsregels de
    bevoegdheid van een andere rechter dwingend voorschrijven.
13. Wijzigingsclausule
13.1. Aangeslotene is gerechtigd de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de
     Overeenkomst eenzijdig en zonder toestemming van Opdrachtgever te wijzigen. De wijzigingen
     worden uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de wijzigingen in werking treden op daartoe
     geëigende wijze kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.
13.2. Is Opdrachtgever een consument en heeft de wijziging van de algemene voorwaarden tot gevolg
     dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke
     prestatie afwijkt, dan heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden per de
     datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
14. Toepasselijk recht
14.1. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst(en) tussen Partijen is Nederlands recht
     van toepassing.
15. Slotbepalingen
15.1. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen uit de Overeenkomst en de algemene
     voorwaarden, gaan de bepalingen uit de Overeenkomst voor.
15.2. De Overeenkomst komt in de plaats van alle eventuele eerdere, al dan niet mondelinge,
     afspraken of overeenkomsten tussen Partijen over hetzelfde onderwerp.
15.3. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden kunnen slechts met de schriftelijke en
     ondertekende goedkeuring van zowel Aangeslotene als Opdrachtgever worden gewijzigd,
     aangevuld of vervangen.
15.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mag geen van de Partijen zijn
     rechten of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene
      voorwaarden of de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) overdragen aan een derde. Derden
     kunnen aan deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst ook geen rechten ontlenen.
15.5. Onder ‘schriftelijk’ worden ook begrepen a) berichten verzonden via elektronisch dataverkeer,
     zoals e-mails, en b) digitaal ondertekende stukken.
15.6. De nietigheid, vernietiging of ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze       algemene voorwaarden of de Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige     bepalingen
     in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst. In geval van nietigheid, vernietiging of
     ongeldigheid van een (of meer) van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of de
     Overeenkomst, zijn Partijen verplicht met elkaar in overleg te treden omtrent het vaststellen van
     nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen, waarbij
     het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen (en de algemene
     voorwaarden of Overeenkomst in het geheel) zoveel mogelijk behouden dient te blijven. Als een
     bepaling nietig, vernietigbaar of ongeldig is vanwege zijn reikwijdte, moet die bepaling geacht
     worden slechts die reikwijdte te hebben die wettelijk is toegestaan.
     15.7. Indien en voor zover in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst geen regeling of
     voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie, dienen Partijen met elkaar in overleg te treden
     omtrent een aanvulling op deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst die aansluit bij de
     reeds wel hierin/daarin vastgelegde afspraken.
15.8. Een verwijzing in deze algemene voorwaarden naar enkelvoudige woorden omvat ook een
     verwijzing naar het meervoud daarvan en vice versa, tenzij uit de context anders voortvloeit.
15.9. De tussenkopjes in deze algemene voorwaarden zijn ingevoegd om de leesbaarheid te vergroten
     en hebben geen invloed op de inhoud en interpretatie van deze voorwaarden.
15.10.Eventuele verkoop-, inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
     toepassing op (de uitvoering van) de Overeenkomst, behoudens indien Partijen schriftelijk anders
     overeenkomen.
15.11.Noch het verzuim, noch de vertraging van een der Partijen bij de Overeenkomst om enig recht of
     rechtsmiddel uit te oefenen dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst of
     de wet, behelst het doen van afstand van dat recht of rechtsmiddel door die partij. De gedeeltelijke
     uitoefening van enig recht of rechtsmiddel dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, de
     Overeenkomst of de wet sluit de (latere) volledige uitoefening van dat recht of rechtsmiddel, of
     de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel, geenszins uit.
     Algemene voorwaarden van Weddingplanner Trouwhartig
Versie 1.1 – 25 februari 2021