Privacybeleid

Privacyverklaring

Trouwhartig, gevestigd Albert Verweijlaan 16, 2182 PW te Hillegom respecteert de privacy van alle belanghebbende en zal zorgdragen dat alle persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens:
Trouwhartig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze gegevens kunnen worden verzameld via registratieformulieren, email, telefoon, website, sociale media. Met het invullen van een (web)formulier of met het verzenden van een email geeft u toestemming om de daarmee verkregen persoonsgegevens te verwerken.
Weigering van het verstrekken van informatie kan er toe leiden dat het niet mogelijk is om gebruik te maken van de aangeboden diensten van Trouwhartig.
De volgende gegevens heb ik van bruidspaar en gasten nodig om één van mijn diensten uit te kunnen voeren.
• Naam, adres, woonplaats
• Telefoonnummer, emailadres
• Geboortedatum, geboorteplaats
• Geslacht, Nationaliteit
• Identiteitsdocumenten

Voor professionals
• Naam
• Naam en adresgegevens bedrijf
• Emailadres, telefoonnummer

Doel van het gebruik van de persoonsgegevens:
De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden gebruikt:
• Om u te bellen of te mailen indien dit nodig is om mijn diensten te kunnen uitvoeren.
• Het afhandelen van betalingen.
• Voor de wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Trouwhartig verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Trouwhartig blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Trouwhartig maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking waarbij besluiten over zaken gevolgen zouden kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Cookies of vergelijkbare technieken:
Trouwhartig gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Uw heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft uw het recht om jullie toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en hebben jullie het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik over u beschik in een computerbestand naar u te sturen. U kunt dit verzoek sturen naar info@trouwhartig.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, burgerservicenummer en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Dit ter bescherming van u privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, binnen twee weken,
op uw verzoek.


Het beveiligen van persoonsgegevens:
Trouwhartig neemt de bescherming van jullie persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat jullie gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met mij op via info@trouwhartig.nl

Bewaren van persoonsgegevens:
Trouwhartig bewaard de gegevens tot 1 jaar na de duur van het gebruik van de diensten.
Na afloop van de dienstverlening bewaard Trouwhartig alleen de noodzakelijke gegevens
voor de wettelijke verplichtingen. Zodra de wettelijke verjaringstermijn is verstreken, worden alle gegevens volledig verwijderd.

Wijziging van de privacyverklaring:
Trouwhartig behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

Contact:
Heeft uw vragen of opmerkingen over het privacy beleid, dan kunt u contact opnemen met Trouwhartig, telefonisch 06-23938008 of per email info@trouwhartig.nl

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial