Algemene Voorwaarden Trouwhartig

Artikel 1. Definities
1.1 Onder de gebruiker van deze algemene voorwaarden wordt verstaan Trouwhartig gevestigd aan de Albert Verweijlaan 16 te Hillegom geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 73810843.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt en de overeenkomst heeft gesloten tot het organiseren van een (deel) van een bruiloft met Trouwhartig.
1.3 Onder overeenkomst: wordt verstaan de overeenkomst die gesloten is tussen Trouwhartig en Opdrachtgever voor het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden.
1.4 Onder leveranciers wordt verstaan diegene die in uitoefening van zijn of haar bedrijf, producten en/of diensten levert van een door Trouwhartig te organiseren bruiloft.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomsten gesloten tussen Trouwhartig, opdrachtgever(s) en/of leveranciers van diensten en/of goederen ten behoeve van het organiseren van bruiloften.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Trouwhartig.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst en inhoud overeenkomst
3.1 Alle eerste uitgebracht offerte van Trouwhartig zijn vrijblijvend, aan drukzetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Offertes hebben, tenzij anders vermeld in de offerte, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
3.3 Offertes van Trouwhartig zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Trouwhartig.
3.4 Een samengestelde offerte verplicht trouwhartig niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor het gedeelte in de offerte opgeven prijs.
3.5 De overeenkomst tussen Trouwhartig en opdrachtgever komt tot stand door ontvangst van een getekende offerte door de opdrachtgever aan Trouwhartig.
3.6 Als Trouwhartig op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van een offerte is begonnen, maar tussen de partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is opdrachtgever gehouden de door Trouwhartig gemaakte kosten te vergoeden.
3.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten. Deze zullen als nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht worden op basis van €0,45 per gereden kilometer.
4.2 Het honorarium van Trouwhartig is exclusief declaraties van door Trouwhartig ingeschakelde derden.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1 Trouwhartig neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
5.2 Trouwhartig heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Trouwhartig zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met opdrachtgever.
5.3 De kosten voor het inschakelen van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijke gewenste faciliteiten komen voor rekening van de opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in de tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

Artikel 6. Wijziging in de opdracht
6.1 Wijzigingen in de Overeenkomst door opdrachtgever die door Trouwhartig niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Trouwhartig aan opdrachtgever worden doorbelast conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever, en Trouwhartig de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren.
6.2 Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Trouwhartig ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Trouwhartig als opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
6.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. Indien de wijziging financiële consequenties zullen hebben zal Trouwhartig de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.
6.4 Trouwhartig behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door re berekenen. Trouwhartig is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

Artikel 7. Medewerking Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Trouwhartig die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
7.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Trouwhartig bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.
7.3 Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een goede maaltijd voor Trouwhartig en de eventuele door haar ingeschakelde derden.

Artikel 8. Geleverde diensten
8.1 Trouwhartig is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
8.2 Opdrachtgever is gehouden de geleverde dienst te onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 9. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
9.1 Trouwhartig is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trouwhartig kan worden gevergd.
9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trouwhartig direct opeisbaar. Indien Trouwhartig de overeenkomst ontbindt, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.3 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert dan zullen de door Trouwhartig gemaakte kosten, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door de opdrachtgever vergoed worden.
9.4 Bij voortijdige beëindiging door Trouwhartig, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Trouwhartig met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Trouwhartig extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
10.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst van de volledige organisatie van de bruiloft vindt er door de opdrachtgever een voorschot van betaling plaats van 40% van het geoffreerde bedrag. 40% halverwege de planning en 20 % twee weken voor de bruiloft. Bij alleen ceremoniemeesterschap vindt door de opdrachtgever een voorschot van betaling plaats van 60% van het geoffreerde bedrag en 40% twee weken voor de bruiloft. Bij een inspiratiesessie wordt het overeengekomen bedrag 100% gefactureerd nadat deze heeft plaats gevonden Elke factuur dient te worden betaald binnen de daar voorgestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum.
10.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist. Trouwhartig is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot aan de dag van betaling.
10.3 Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 tenzij de wet anders bepaalt.
10.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.5 Trouwhartig kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Trouwhartig kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 11. Promotiemateriaal
11.1 Opdrachtgever geeft Trouwhartig toestemming om de naam van de opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto’s, videomateriaal te gebruiken voor promotie doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
11.2 Trouwhartig kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referenties op website, beursmateriaal of social media.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Indien Trouwhartig haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Trouwhartig alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte of ongeval aan de zijde van Trouwhartig. Opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
12.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Trouwhartig niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Trouwhartig is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Trouwhartig is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.2 Trouwhartig is niet aansprakelijk voor omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een bruiloft, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, het onjuist of niet handelen of het negeren van instructies/of aanwijzingen.
13.3 Handelen en invloeden van directe en niet direct bij de uitvoering van het bruiloft betrokken derde.
13.4 Trouwhartig is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens de bruiloft.
13.5 Trouwhartig is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het geleverde werk van de door haar voorgestelde leveranciers.
13.6 Indien Trouwhartig aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trouwhartig beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7 De aansprakelijkheid van Trouwhartig is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
13.8 Trouwhartig is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trouwhartig aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Trouwhartig toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.9 Trouwhartig is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14. Geheimhouding
14.1 Opdrachtgever en Trouwhartig verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2 Indien Trouwhartig op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Trouwhartig zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Trouwhartig niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
14.3 Opdrachtgever en Trouwhartig zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 15. Verwerking Persoonsgegevens
15.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Trouwhartig persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Trouwhartig verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.
15.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Trouwhartig nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 16. Intellectueel eigendom
16.1 Alle door Trouwhartig voor opdrachtgever uitgewerkte bruiloften zijn en blijven eigendom van Trouwhartig. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten.
16.2 Alle door Trouwhartig ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals draaiboeken, programma’s, planningen, ontwerpen en adviezen zijn te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik. Door Trouwhartig verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwhartig openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 17. Leveringstermijnen
17.1 Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdsstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten geleden schaden/of extra onkosten geleden door Trouwhartig.
17.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Trouwhartig. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.
17.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door een leverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval Trouwhartig aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

Artikel 18. Vrijwaring derden
18.1 Opdrachtgever vrijwaart Trouwhartig voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Trouwhartig toerekenbaar is.
18.2 Opdrachtgever is gehouden om Trouwhartig zowel in als buiten rechte bij te staan indien Trouwhartig wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Trouwhartig, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Trouwhartig en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

  • Artikel 19. Toepasselijk recht
    19.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
    19.2 Onverminderd het recht van Trouwhartig een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Trouwhartig, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial